Impressum DESOI

INTEGRITETSMEDDELANDE

Integritetsmeddelanden för användningen av hemsidan
Vi uppskattar ditt intresse för vår hemsida. Att skydda din integritet är mycket viktigt för oss. I det följande informerar vi dig i detalj om hanteringen av dina uppgifter.

Integritetspolicy
Denna integritetspolicy förklarar du (härefter kort ””) data inom våra onlinetjänster och om natur, omfattning och syfte för bearbetning av personliga med honom relaterade webbsidor, funktioner, innehåll och externa online närvaro, till exempel våra sociala medier profiler på (nedan tillsammans kallade som ”onlinetjänster”). Dessutom beskrivs de allmänna principerna för vår datainsamling. När det gäller begrepp som används, såsom "bearbetning" eller "ansvarig", hänvisar vi till definitionerna i artikel 4 GDPR. Detta integritetsmeddelande föregår vårt allmänna meddelande om uppgiftsskydd (obligatorisk information i enlighet med artikel 12 och följande: GDPR). I den mån det inte finns några bestämmelser i detta integritetsmeddelande för användningen av hemsidan gäller motsvarande bestämmelser i det allmänna uppgiftsskyddsmeddelandet.

Kontaktuppgifter för den ansvariga personen
Ansvarig enl. artikel 4 para. 7 EU:s Allmänna dataskyddsförordning (GDPR) är DESOI GmbH, Gewerbestraße 16, 36148 Kalbach/Rhön, info@desoi.de (se Utgivare).

 

Kontaktuppgifter för uppgiftsskyddsombud

Kontaktuppgifter (företag)

Företag: BerIsDa GmbH
Adresst: Justus-Liebig-Straße 4, 36093 Künzell 
Telefon:
0661 / 29 69 80 90
E-post: datenschutz@berisda.de 

 

Omfattningen av bearbetningen av personuppgifter
I princip samlar och använder vi personuppgifter endast från våra användare i den utsträckning som krävs för att tillhandahålla en funktionell webbplats och vårt innehåll och tjänster. Insamlingen och användningen av personuppgifter från våra användare sker enligt föreskrifter endast med användarens samtycke. Ett undantag gäller i fall där föregående samtycke inte kan erhållas av faktiska omständigheter och bearbetningen av uppgifterna är tillåten enligt lag. 

Rättslig grund för bearbetning av personuppgifter
I den mån vi erhåller samtycke från den registrerade för bearbetning av personuppgifter, utgör artikel 6 para. 1 punkt a EU:s allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som rättslig grund för bearbetning av personuppgifter. Vid bearbetning av personuppgifter som är nödvändig för utförandet av ett avtal som den registrerade är part i, gäller artikel 6 para. 1 punkt b. GDPR som rättslig grund. Detta gäller även för bearbetning som krävs för att genomföra åtgärder före avtalets upprättande.
I den mån bearbetningen av personuppgifter krävs för att uppfylla en laglig skyldighet som vårt företag är föremål för, är artikel 6 para. 1 punkt c. GDPR som rättslig grund.
I händelse av att den registrerades eller andra fysiska personers livsviktiga intressen kräver bearbetning av personuppgifter, är artikel 6 para. 1 punkt d. GDPR rättslig grund. Om bearbetning är nödvändig för att skydda vårt företags eller en tredje parts legitima intressen, och om den registrerades intressen, grundläggande rättigheter och grundläggande friheter inte överstiger det tidigare intresset, tillämpas artikel 6 para. 1 punkt f. GDPR som rättslig grund för bearbetning.

Hosting och e-postutskick
De hostingtjänster vi använder är utformade för att tillhandahålla följande tjänster: infrastruktur- och plattformstjänster, databearbetningskapacitet, lagrings- och databastjänster, e-postutskick, säkerhets- och tekniska underhållstjänster, som vi använder för att driva denna onlinetjänst.
Här behandlar vi eller vår hostingleverantör leverantörsuppgifter, kontaktuppgifter, innehållsdata, kontraktsdata, användningsdata, meta- och kommunikationsdata från kunder, intressenter och besökare på denna onlinetjänst på grundval av våra legitima intressen för ett effektivt och säkert tillhandahållande av denna onlinetjänst. artikel 6 para. 1 punkt f. GDPR i samband med artikel 28 GDPR (ingående av avtal om uppgiftsbearbetning).

Insamling av åtkomstdata och loggfiler
Vi, eller vår leverantör av hostingtjänster, samlar på grundval av våra legitima intressen i enlighet med artikel 6 para. 1 punkt f. GDPR in uppgifter om varje åtkomst till servern där tjänsten finns (s.k. loggfiler). Åtkomstdata inkluderar namn på den hämtade webbsidan, filen, datumet och tidpunkten för hämtningen, mängden data som överförts, meddelande om lyckad hämtning, webbläsartyp och version, användarens operativsystem, referreringsadress (den tidigare besökta sidan), IP-adressen och den begärande leverantören . Informationen i loggfilen lagras av säkerhetsskäl (till exempel för att undersöka missbruk eller bedräglig verksamhet) i högst 7 dagar och raderas sedan. Uppgifter vars ytterligare behållande krävs för bevisupptagning ska undantas från radering tills det slutliga förtydligandet av händelsen är klar.

 

Registrerade personers rättigheter
Du har rätt att begära bekräftelse om huruvida de aktuella uppgifterna bearbetas och få information om dessa uppgifter, samt få ytterligare information och en kopia av uppgifterna i enlighet med artikel 15 GDPR. Du har enl. artikel 16 GDPR rätt att kräva att uppgifterna om dig kompletteras eller felaktiga uppgifter rörande dig rättas.
I enlighet med artikel 17 GDPR har du rätt att kräva att relevanta uppgifter raderas omedelbart eller alternativt att kräva en begränsning av bearbetningen av uppgifterna i enlighet med artikel 18 GDPR. Du har rätt att kräva att uppgifterna om dig, som du har lämnat till oss, lämnas till dig i enlighet med artikel 20 GDPR och begära deras överföring till andra ansvariga.
Du har vidare enl. artikel 77 GDPR rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Rätten att återkalla
Du har rätt att återkalla ditt beviljade samtycke i enlighet med artikel 7 para. 3 GDPR med effekt för framtiden.

Rätt till återkallelse
Om du har gett ditt samtycke till bearbetningen av dina uppgifter kan du återkalla dem när som helst. Sådan återkallelse påverkar tillåtelsen att bearbeta dina personuppgifter efter att du har meddelat oss det. I den utsträckning som vi baserar bearbetningen av dina personuppgifter på balanseringen av intressen kan du göra invändningar mot bearbetningen. Detta är fallet om bearbetningen inte är synnerligen nödvändig för att uppfylla ett avtal med dig, vilket beskrivs av oss i varje enskilt fall där en funktion beskrivs i detta integritetsmeddelande. I händelse av en sådan återkallelse, ber vi dig att förklara orsakerna till att vi inte ska bearbeta dina personuppgifter som vi har gjort. Vad gäller din motiverade invändning kommer vi att undersöka situationen och kommer antingen avbryta eller anpassa bearbetningen av uppgifterna eller visa dig våra övertygande legitima skäl för vilka vi fortsätter bearbetningen. Naturligtvis kan du när som helst invända mot bearbetningen av dina personuppgifter för reklam- och dataanalyssyften. Vänligen meddela din invändning mot reklam direkt till ovannämnda ansvarig person.

Radering av data
De uppgifter som bearbetats av oss raderas eller begränsas i sin bearbetning i enlighet med artiklarna 17 och 18 GDPR. Om inte uttryckligen anges i detta integritetsmeddelande raderas de data som lagras av oss så snart de inte längre behövs för deras syfte och raderingen strider inte mot lagstadgade krav på lagring. Om inte uppgifterna raderas eftersom det är nödvändigt för andra legitima ändamål kommer deras behandling att begränsas. Detta innebär att uppgifterna blir blockerade och inte bearbetas för andra ändamål. Detta gäller till exempel uppgifter som måste hållas av kommersiella eller skatterättsliga skäl.
Enligt lagbestämmelserna i Tyskland sker lagringen särskilt i 6 år enligt § 257 para. 1 HGB (räkenskapsböcker, lager, balansräkningar, årsredovisningar, kommersiell korrespondens, verifikat etc.) samt 10 år i enlighet med § 147 para. 1 AO (bokföring, protokoll, ledningsrapporter, verifikat, handels- och affärsbrev, skattehandlingar etc.).

Webbshop
Om du vill kunna beställa i vår webbshop är det nödvändigt att du lämnar dina personuppgifter som vi behöver för att kunna fullgöra vår del av avtalet och hantera din beställning. För att fullgöra avtalet är vissa fält markerade som obligatoriska, men övrig information är frivillig. De uppgifter som du lämnar använder vi för att bearbeta och slutföra din beställning. För detta kan vi vidarebefordra dina betalningsuppgifter till vår husbank. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6 para. 1 s. 1 punkt b. GDPR.
Du kan välja att skapa ett kundkonto som gör att vi kan spara dina uppgifter för kommande inköp. När du skapar ett konto under ”Mitt konto” anger du uppgifter som kommer att sparas för att kunna återanvändas. Alla andra uppgifter, inklusive ditt användarkonto, kan du alltid ta bort på kundsidan.
Vi kan också bearbeta uppgifterna som du tillhandahåller för att informera dig om andra intressanta produkter ur vår portfölj eller för att skicka dig e-post med teknisk information.
Vi är skyldiga att spara din adress, dina betalnings- och beställningsuppgifter under en tioårsperiod för att uppfylla handels- och skatteregler. Men efter två år begränsar vi bearbetningen, dvs dina data används bara för att följa lagliga skyldigheter.
För att förhindra obehörig åtkomst av tredje part till dina personuppgifter, i synnerhet ekonomiska uppgifter, krypteras orderprocessen med hjälp av TLS-teknik.

SSL- kryptering
Den här sidan använder SSL-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av känsligt innehåll, till exempel de förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att ändra adresslinjen i webbläsaren från "http://" till "https://" och låssymbolen i din webbläsarrad.
När SSL-kryptering är aktiverad, kan de data som du skickar till oss, inte läsas av andra.

Nyhetsbrev
Med följande information informerar vi dig om innehållet i vårt nyhetsbrev samt procedurer för registrering, avsändning och statistisk utvärdering, samt din rätt till invändning. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev accepterar du mottagandet och de beskrivna procedurerna.
Innehållet i nyhetsbrevet: Vi skickar nyhetsbrev, e-postmeddelanden och andra elektroniska meddelanden med reklam (nedan kallat "nyhetsbrev") endast med mottagarens samtycke eller en juridisk tillåtelse. I den mån innehållet i ett nyhetsbrev är konkret beskrivet, är de auktoritativa för användarnas samtycke. Vårt nyhetsbrev innehåller i övrigt information om våra tjänster och om oss.
Dubbel inloggning och loggning: Registrering för vårt nyhetsbrev görs med en så kallad dubbel inloggning. Detta innebär att du kommer att få ett e-postmeddelande efter att du loggat in för att efter det bekräfta din registrering. Denna bekräftelse är nödvändig så att ingen kan registrera sig med främmande e-postadresser. Registreringen för nyhetsbrevet kommer att loggas för att bevisa registreringsprocessen enligt de lagliga kraven. Detta inkluderar lagring av tidpunkt för inloggning och bekräftelse, samt IP-adress. På samma sätt kommer ändringar i dina uppgifter lagrade hos leverantörer av frakttjänster att loggas.
Tidpunkt för registrering: För att prenumerera på nyhetsbrevet är det tillräckligt att ge oss din e-postadress. Eventuellt ber vi dig att ange ett namn för personligt tilltal i nyhetsbrevet. Sändningen av nyhetsbrevet och relaterad prestationsmätning baseras på samtycke från mottagaren enl. artikel 6 para. 1 punkt a, och artikel 7 GDPR. Loggningen av registreringen är baserad på våra legitima intressen i enlighet med artikel 6 para. 1 punkt f. GDPR.
Vårt intresse ligger i tillämpningen av ett användarvänligt och säkert system för nyhetsbrev som tjänar både våra affärsintressen och användarnas förväntningar och gör det möjligt för oss att bevisa samtycket. Uppsägning/återkallelse – Du kan när som helst säga upp prenumerationen på vårt nyhetsbrev, dvs återkalla ditt samtycke. En länk för att säga upp nyhetsbrevet återfinns i slutet av varje nyhetsbrev. Vi kan spara de inlämnade e-postadresserna i upp till tre år baserat på våra legitima intressen innan vi raderar dem för att skicka ut nyhetsbrev, och för att kunna bevisa givet samtycke. Bearbetningen av dessa uppgifter är begränsad till syftet med ett eventuellt försvar mot fordringar. En individuell begäran om radering är möjlig när som helst, förutsatt att den tidigare förekomsten av ett samtycke bekräftas samtidigt.
Alla uppgifter om nyhetsbrevet lagras på skyddade servrar i Tyskland. Leverantören av frakttjänster använder certifierade datacenter och använder dubbel redundant säkerhetskopiering. Byrån som ansvarar för vårt nyhetsbrev har ett avtal för beställning av uppgiftsbearbetning.

Nyhetsbrev – leverantör av utskickstjänster
Nyhetsbrevet skickas ut via leverantören av utskickstjänster mailingwork, en tjänst som tillhandahålls av mailingwork GmbH. Tjänsteleverantörens integritetsspolicy kan ses här: https://mailingwork.de/datenschutz. Uppdraget till leverantören av utskickstjänster är baserat på våra legitima intressen enl. artikel 6 para. 1 punkt f. GDPR och ett avtal för bearbetning enl. artikel 28 para. 3 s. 1. GDPR. Leverantören av utskickstjänster kan använda mottagarens uppgifter i en pseudonym form, dvs utan att tilldelas en användare, för att optimera eller förbättra sina egna tjänster, t.ex. för teknisk optimering av distribution och presentation av nyhetsbrev eller för statistiska ändamål. Leverantören av utskickstjänster använder emellertid inte uppgifter från våra mottagare av nyhetsbrev för att skicka ut dem själva eller att vidarebefordra uppgifter till tredje part.

Nyhetsbrev – Framgångsmätning
Nyhetsbrevet innehåller en så kallad "web beacon", det vill säga en pixelformat fil som hämtas från servern när nyhetsbrevet öppnas av vår server eller, om vi använder en leverantör av utskickstjänster, från dennes server. Som en del av denna hämtning samlas teknisk information, såsom information om webbläsaren och ditt system, samt din IP-adress och tidpunkten för hämtning. Denna information används för att förbättra tjänsternas tekniska prestanda utifrån deras specifikationer eller målgruppen och deras läsvanor, baserat på deras platser (som kan bestämmas med hjälp av IP-adressen) eller åtkomsttider. Statistiska undersökningar inkluderar också att avgöra om nyhetsbrevet öppnas, när de öppnas och vilka länkar det klickas på. Av tekniska skäl kan denna information tilldelas de enskilda mottagarna av nyhetsbrevet. Det är dock inte vår, eller om den används, leverantören av utskickstjänstens avsikt att observera enskilda användare. Utvärderingarna tjänar snarare till att låta oss förstå användarnas läsvanor och att anpassa innehållet till dem eller att skicka olika innehåll enligt våra användares intressen. Du kan när som helst invända mot denna spårning genom att klicka på den separata länken som finns i varje e-postmeddelande eller informera oss via en annan kontaktväg. Informationen kommer att lagras så länge du prenumererar på nyhetsbrevet. Efter en avanmälan lagrar vi uppgifterna rent statistiskt och anonymt.

Cookies
"Cookies" är små filer som lagras på användarnas datorer. Olika uppgifter kan lagras i cookies. En cookie används huvudsakligen för att lagra uppgifter om en användare (eller den enhet där cookien är lagrad) under eller efter sitt besök på en onlinetjänst. Tillfälliga cookies, resp. "session cookies" eller "transient cookies", är cookies som raderas när en användare lämnar en onlinetjänst och stänger webbläsaren. I en sådan cookie kan till exempel innehållet i en kundvagn lagras i en webbshop eller ett inloggningssystem. Termen "permanent" eller "beständig" avser cookies som förblir lagrade även efter att webbläsaren har stängts. Till exempel kan inloggningsstatus sparas om användarna besöker denna efter flera dagar. På samma sätt kan användarnas intressen lagras i en sådan cookie som används för mätning av räckvidd eller marknadsföringsändamål. Som en "cookie från tredje part" benämns cookies som erbjuds av andra leverantörer än den som ansvarar för onlinetjänsten (annars, om det bara är deras cookies, benämns de "cookies från första parten"). Vi kan använda tillfälliga och permanenta cookies och klargöra detta i samband med vårt integritetsmeddelande.
Om användare inte vill ha cookies lagrade på sin dator, kommer de att bli ombedda att inaktivera motsvarande alternativ i webbläsarens systeminställningar. Lagrade cookies kan raderas i webbläsarens systeminställningar. Uteslutningen av cookies kan leda till funktionella begränsningar av denna onlinetjänst. En allmän invändning kan uttalas mot användningen av de cookies som används för marknadsföring via internet i en rad olika tjänster, särskilt vid spårning, på den amerikanska sidan http://www.aboutads.info/choices/ eller EU-sidan http://www.youronlinechoices.com/. Dessutom kan lagring av cookies uppnås genom att stänga av dem i webbläsarens inställningar. Observera att i så fall inte alla funktioner i denna onlinetjänst kan användas.

Google Analytics
Vi nyttjar i enlighet med våra legitima intressen (dvs. intresse för analys, optimering och ekonomisk drift av vår onlinetjänst i enlighet med artikel 6 para. 1 punkt f. GDPR) Google Analytics, en webbanalystjänst av Google LLC ("Google"). Google använder cookies. Information om användarens användning av onlinetjänsten som genereras av sådana cookies överförs vanligtvis till en server hos Google i USA och lagras där. Google är certifierat enligt Privacy Shield Agreement, vilket ger en garanti för att EU:s lagstiftning om uppgiftsskydd följs (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Google kommer att använda denna information för vår räkning för att utvärdera användningen av vår onlinetjänst av användare, att sammanställa rapporter om aktiviteterna inom denna onlinetjänst och låta oss erbjuda ytterligare tjänster relaterade till användningen av denna onlinetjänst och användningen av internet. Därmed kan användarnas pseudonymiserade profiler skapas ur de bearbetade uppgifterna. Vi använder Google Analytics endast med aktiverad IP-anonymisering. Detta innebär att användarens IP-adress kommer att förkortas av Google inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. IP-adressen som lämnats av användarens webbläsare kommer inte att sammanföras med annan information från Google. Användare kan förhindra lagring av cookies genom att ställa in sina webbläsare i enlighet därmed. Användare kan också förhindra att Google samlar in de uppgifter som genereras av cookien och relaterar till deras användning av onlinetjänster och bearbetningen av sådana uppgifter av Google genom att hämta och installera webbläsarplugin som finns tillgänglig på följande länk: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. För mer information om hur Google använder uppgifter, alternativ för inställning och invändning, besök Googles webbplatser: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners ("Hur Google använder uppgifter när du använder webbplatser eller appar från våra partners"), http://www.google.com/policies/technologies/ads ("Användning av uppgifter för reklamändamål"), http://www.google.de/settings/ads ("Hantera information som Google använder för att visa dig annonsering").


Alternativt kan du förhindra att Google Analytics installerar plugins för webbläsaren i webbläsarens inställning, särskilt i webbläsare av mobila enheter, genom att klicka på följande länk: Inaktivera Google Analytics
Som ett resultat lagras en så kallad opt-out-cookie på din enhet, vilket förhindrar framtida insamling av dina uppgifter av Google Analytics när du besöker denna webbplatsen.

Google Universal Analytics
Vi använder Google Analytics i formen av "Universal Analytics". "Universal Analytics" innebär en process i Google Analytics där analysen av användare är baserad på ett pseudonymt användar-ID och därigenom skapas en pseudonym profil för användaren med information från användningen av olika enheter (så kallad "cross-device tracking") .

 

Google AdWords-konverteringsspårning
För att statistiskt registrera användningen av vår webbplats och utvärdera den för att optimera vår webbplats använder vi även Google-konverteringsspårning. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6 para. 1 s. 1 punkt f. GDPR. Google AdWords placerar en cookie (se avsnitt 4) på din dator om du har kommit till vår webbplats via en Google-annons. Dessa cookies förlorar sin giltighet efter 30 dagar och används inte för personlig identifiering. Om användaren besöker vissa sidor hos AdWords-kundens webbplats och cookien ännu inte har gått ut, kan Google och kunden känna igen att användaren klickade på annonsen och omdirigerades till denna sida. Varje AdWords-kund får en egen cookie. Cookies kan därmed inte spåras via AdWords-kundernas webbplatser. Den information som samlats in med hjälp av konverteringscookien används för att generera konverteringsstatistik för AdWords-kunder som har valt konverteringsspårning. AdWords-kunder erfar det totala antalet användare som har klickat på deras annons och omdirigerades till en sida med konverteringsspårning. De får emellertid inte information som personligen identifierar användare. Om du inte vill delta i spårningen kan du också vägra den önskade inställningen av en cookie – till exempel via en webbläsarinställning som generellt inaktiverar automatisk inställning av cookies. Du kan också inaktivera cookies för konverteringsspårning genom att ställa in din webbläsare för blockering av cookies från domänen "www.googleadservices.com. Googles integritetspolicy för konverteringspårning finns här (https://services.google.com/sitestats/de.html).

Google Maps
Vi inkluderar kartor från tjänsten "Google Maps" som tillhandahålls av Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Integritetspolicy: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated. Genom att besöka webbplatsen mottar Google information om att du har haft åtkomst till motsvarande undersida på vår webbplats. Dessutom överförs olika allmänna personuppgifter som IP-adress, datum och tid för begäran, innehållet i begäran, åtkomststatus, mängd data överförd, webbplats, var begäran kommer från, webbläsare, operativsystem och dess gränssnitt, språk och version av webbläsaren, tidszonskillnad till GMT. Detta händer oavsett om Google tillhandahåller ett användarkonto som du är inloggad på, eller om det inte finns något användarkonto. När du är inloggad på Google kommer dina uppgifter att tilldelas direkt till ditt konto. Om du inte vill vara associerad med din profil på Google måste du logga ut innan du aktiverar knappen. Google lagrar dina uppgifter som användarprofiler och använder dem för reklam, marknadsundersökning och/eller anpassad utformning av webbplatsen. En sådan utvärdering utförs särskilt (även för användare som inte är inloggade) för att tillhandahålla behovsbaserad annonsering och att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler, och du måste kontakta Google för att utöva denna rätt.

Onlinenärvaro i sociala medier
Vi upprätthåller onlinenärvaro inom sociala nätverk och plattformar för att kunna kommunicera med där aktiva kunder, intressenter och användare och där kunna informera dem om våra tjänster. Vid anrop av respektive nätverk och plattformar gäller villkoren och riktlinjerna för uppgiftsbearbetning för respektive operatör. Om inte annat anges i vår integritetspolicy bearbetar vi användarnas uppgifter så länge de kommunicerar med oss inom de sociala nätverk och plattformar, t.ex. skriva artiklar om vår onlinenärvaro eller skicka oss meddelanden.

Integrering av tjänster och innehåll av tredje part
Inom vår onlinetjänst nyttjar vi i enlighet med våra legitima intressen (dvs. intresse för analys, optimering och ekonomisk drift av vår onlinetjänst i enlighet med artikel 6 para. 1 punkt f. GDPR) tredje parts innehåll eller serviceerbjudanden för att inkludera deras innehåll och tjänster, till exempel videor eller teckensnitt (i det följande gemensamt benämnt "innehåll").
Detta förutsätter alltid att tredje partens leverantörer av sådant innehåll uppfattar användarens IP-adress, eftersom de inte kunde skicka innehållet till webbläsaren utan IP-adressen. IP-adressen krävs därför för presentationen av sådant innehåll. Vi strävar efter att bara använda innehåll vars respektive leverantörer använder IP-adressen enbart för leverans av innehållet. Tredje part kan också använda s.k. pixel-taggar (osynlig grafik, även kallad "web beacons") för statistiska eller marknadsföringsändamål. "Pixel-taggarna" kan användas för att utvärdera information som besökstrafik på sidorna hos denna webbplats. De pseudonyma uppgifterna kan även lagras i cookies på användarens enhet och inkluderar teknisk information om webbläsare och operativsystem, de hänvisande webbplatser, besökstider och ytterligare information om användning av vår onlinetjänst, samt vara ansluten med sådan information från andra källor.

Google-teckensnitt
Vi införlivar teckensnitt ("Google Fonts") som tillhandahålls av Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Integritetspolicy: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Youtube
Vi lägger in videon på YouTube-plattformen av Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Integritetspolicy: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated. Genom att besöka webbplatsen mottar YouTube information om att du har haft åtkomst till motsvarande undersida på vår webbplats. Dessutom överförs olika allmänna personuppgifter som IP-adress, datum och tid för begäran, innehållet i begäran, åtkomststatus, mängd data överförd, webbplats, var begäran kommer från, webbläsare, operativsystem och dess gränssnitt, språk och version av webbläsaren, tidszonskillnad till GMT. Detta händer oavsett om YouTube tillhandahåller ett användarkonto som du är inloggad på, eller om det inte finns något användarkonto. När du är inloggad på Google kommer dina uppgifter att tilldelas direkt till ditt konto. Om du inte vill vara associerad med din profil på YouTube måste du logga ut innan du aktiverar knappen. YouTube lagrar dina uppgifter som användarprofiler och använder dem för reklam, marknadsundersökning och/eller anpassad utformning av webbplatsen. En sådan utvärdering utförs särskilt (även för användare som inte är inloggade) för att tillhandahålla behovsbaserad annonsering och att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler, och du måste kontakta YouTube för att utöva denna rätt.

Användning av Facebook sociala plugins
På grundval av våra legitima intressen (dvs. intresse för analys, optimering och ekonomisk drift av vår onlinetjänst i enlighet med artikel 6 para. 1 punkt f. GDPR) sociala plugins ("plugins") från det sociala nätverket facebook.com, som drivs av Facebook Ireland Ltd., 4 Canal Grande, Canal Grande, Dublin 2, Irland ("Facebook"). Plugins kan representera interaktionselement eller innehåll (t.ex. videoklipp, grafik eller textbidrag) och kan kännas igen med en av Facebook-logotyperna (vit "f" på blå kakel, termerna "Like", "Gilla" eller "tummen-upp" tecken ) eller är markerade med tillägget "Facebook Social Plugin". Listan över och utseendet hos Facebook sociala plugins kan ses här: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Facebook är certifierat enligt Privacy Shield Agreement, vilket ger en garanti för att EU:s lagstiftning om uppgiftsskydd följs (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active). När en användare anropar en funktion i denna onlinetjänst som innehåller en sådan plugin, etablerar enheten en direkt anslutning till Facebook-servrarna. Innehållet i plugin sänds av Facebook direkt till användarens enhet och inkorporeras av honom i onlinetjänsten. Därmed kan användarnas pseudonyma användarprofiler skapas ur de bearbetade uppgifterna. Vi har därför ingen inverkan på hur mycket uppgifter som Facebook samlar med hjälp av denna plugin och vi informerar därför användarna utifrån vår egen kunskap. Genom att integrera plugins får Facebook den information som en användare har åtkomst till på motsvarande sida i onlinetjänsten. Om användaren är inloggad på Facebook kan Facebook tilldela besöket till sitt Facebook-konto. Om användare interagerar med plugins, t ex trycker på Gilla-knappen eller lämnar en kommentar, skickas informationen från din enhet direkt till Facebook och lagras där. Om en användare inte är medlem i Facebook finns det fortfarande möjlighet att Facebook kommer att ta reda på och spara dennes IP-adress. Enligt Facebook lagras endast en anonym IP-adress  i Tyskland. Syftet med och omfattningen hos insamlingen av uppgifter och vidare bearbetning och användning av sådana uppgifter via Facebook samt relaterade rättigheter och inställningsalternativ för att skydda användarnas privatliv finns i integritetsmeddelandet från Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/. När en användare är Facebook-användare och inte vill att Facebook samlar in uppgifter om denne via denna onlinetjänsten och kopplar till de medlemsuppgifter som lagras på Facebook, måste den logga ut från Facebook och radera dess cookies innan användning av vår onlinetjänst. Andra inställningar och inkonsekvenser avseende användningen av uppgifter för reklamändamål är möjliga i profilinställningarna hos Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads eller via den amerikanska sidan http://www.aboutads.info/choices/ eller EU-sidan http://www.youronlinechoices.com/. Inställningarna sker oberoende av plattform, dvs de övertas för alla enheter, t.ex. stationära datorer eller mobila enheter.

Allmänna anteckningar om Instagram, Xing, LinkedIn
Vad gäller Instagram, Xing och LinkedIn använder vi sociala medier plugins. Härvid används i princip den så kallade tvåklickslösningen. Med andra ord, när du besöker vår webbplats, skickas inga personuppgifter till leverantörerna av plugins. Leverantören av plugin kan identifieras genom märkning på rutan ovanför första bokstaven eller logotypen. Vi ger dig möjlighet att kommunicera direkt med leverantören av plugins via knappen. Om du klickar på det markerade fältet och aktiverar det, får plugin-leverantören den information som du har åtkomst till på motsvarande webbplats för vår onlinetjänst. Om nödvändigt, enligt respektive leverantör i Tyskland, kommer din IP-adress att anonymiseras direkt efter insamling. Genom att aktivera plugin kommer personuppgifter att sändas av dig till respektive leverantör av plugin och lagras där (hos amerikanska leverantörer i USA). Eftersom leverantören av plugins utför insamlingen av uppgifter, särskilt via cookies, rekommenderar vi att du tar bort alla cookies innan du klickar på den gråtonade rutan via säkerhetsinställningen för din webbläsare.
Vi påpekar att vi inte har något inflytande på hanteringen av de insamlade uppgifterna och deras bearbetning, och vi är inte heller helt medvetna om den fulla omfattningen av insamlingen av uppgifter, syftet med bearbetningen eller deras lagringstid. Vi har inte heller någon information för att ta bort uppgifter som samlats in av leverantörerna av plugins.
Det kan antas att leverantörerna av plugins lagrar de uppgifter som samlas in om dig som användarprofiler och vid behov använder dem för reklam, marknadsundersökning och/eller skräddarsydd utformning. Du har rätt till invändning mot skapandet av dessa användarprofiler, varigenom du måste kontakta respektive leverantör av plugin för att utöva denna rätt. Med plugins erbjuder vi dig möjlighet att interagera med sociala nätverk och andra användare så att vi kan förbättra vårt erbjudande och göra det mer intressant för dig som användare. Den rättsliga grunden för användandet av plugins är artikel 6, para. 1 s. 1 punkt f. GDPR.
Uppgiftsöverföringen sker oavsett om du har ett konto hos leverantören av plugin och är inloggad där. Om du är inloggad hos leverantören av plugin kommer dina uppgifter som samlats in från oss att tilldelas direkt till det befintliga kontot med plugin-leverantören. Om du trycker på den aktiverade knappen och till exempel länkar sidan, lagrar leverantören av plugins också informationen i ditt användarkonto och delar det offentligt med dina kontakter. Vi rekommenderar att du loggar ut regelbundet efter att ha använt ett socialt nätverk, men framförallt innan du aktiverar knappen, eftersom detta förhindrar att du tilldelas din profil hos leverantören av plugin.

Instagram
Inom vår onlinetjänst kan funktioner och innehåll i tjänsten Instagram vara integrerade, som erbjuds av Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Dit kan till exempel tillhöra innehåll som bilder, videoklipp eller text och knappar, med vilka användare kan berätta om sin uppfattning om innehållet, eller prenumerera på innehållsförfattarna eller våra bidrag. Om användarna är medlemmar på plattformen Instagram kan Instagram tilldela anropet av ovan nämnda innehåll och funktioner till användarnas profiler där. Integritetsmeddelande för Instagram: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

Xing
Inom vår onlinetjänst kan funktioner och innehåll i tjänsten Xing vara integrerade, som erbjuds av XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Tyskland. Dit kan till exempel höra innehåll som bilder, videoklipp eller text och knappar, med vilka användare kan berätta om sin uppfattning om innehållet, eller prenumerera på innehållsförfattarna eller våra bidrag. Om användarna är medlemmar i plattformen Xing kan Xing tilldela anropet av ovan nämnda innehåll och funktioner till användarnas profiler där. Integritetsmeddelande för Xing: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

LinkedIn
Inom vår onlinetjänst kan funktioner och innehåll i LinkedIn-tjänsten som erbjuds av LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland, införlivas. Dit kan till exempel tillhöra innehåll som bilder, videoklipp eller text och knappar som tillåter användare att dela innehåll från denna onlinetjänst inom LinkedIn. Om användarna är medlemmar i plattformen LinkedIn kan LinkedIn tilldela anropet av ovan nämnda innehåll och funktioner till användarnas profiler där. Integritetsmeddelande för LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.. LinkedIn är certifierat enligt Privacy Shield Agreement, vilket ger en garanti för att EU:s lagstiftning om uppgiftsskydd följs (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active). Integritetsmeddelande: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Opt-out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

 

Ändringar och uppdateringar av integritetsmeddelandet
Vi ber dig att regelbundet informera dig om innehållet i vårt integritetsmeddelande. Vi anpassar integritetsmeddelandet så snart en ändring i vår bearbetning av uppgifter kräver det. Vi informerar dig så snart ändringarna kräver deltagande (t.ex. samtycke) eller annan enskild anmälan.