Menu
Rissinjektion

Slöj och yta injektering

Tätning genom gelering, t.ex. g. gardin eller ytinsprutning, är ett mycket effektivt alternativ för efterföljande tätning av konstruktions- och trafikstrukturer samt för byggnader i byggnads- och bostadsbyggande. En förutsättning för framgångsrik efterföljande tätning är kunskap om orsaken till fuktskador som har inträffat.

MER OM DE Olika förfarandena

SLÖJINJEKTION

En praktiskt väl beprövad efterföljande tätningsmetod vid tunneldrivning, för anläggningskonstruktioner, bostads- och industribyggnader, parkeringshus, tunnelbana och avlopp och vatten. Slöjinjektion med acrylatgel (hydrostrukturharts) ger en tätning i kontakt med jord eller jordtäckta byggverk inifrån och ut och fyller genomsläpp som sprickor, håligheter och genomfartsleder. Lämplig injektionsteknik och injektionspackare samt ett av expertplaneraren skapat saneringskoncept säkrar framgången i tätningen av byggnadsverket.


mer om produkterna

YTINJEKTION

Med ytinjektion kan otäta byggkomponenter som står på jord tätas inifrån och ut och i efterhand förseglas utifrån. Beroende på arten av byggnadsmaterial och porstrukturen skapas en kontinuerlig tätning i byggkomponenten (murverket). Genom att injicera lämpliga material, såsom lågviskösa geler eller hartser, tätas de för vattentransport förseglade vägar.
 
scroll top