Menu
Rissinjektion

HORISONTELL TÄTNING / ETAPPVIS INSPRUTNING

Den horisontella spärren (tryckinsprutning) är ett tätningssystem mot kapillärt stigande fukt. Numera omvandlas källarutrymmen allt oftare till boyta. För att kunna uppfylla detta kvalitetskrav behöver i många fall en fackmannamässigt utfört tätning av byggkonstruktionen läggas i den fuktiga väggen. I fallet med håligheter fylls dessa först med cementlim. Syftet med den horisontella spärren är att dra samman kapillärerna i byggmaterialet och att hindra fortsatt stigning av fukt och reducera fuktinnehållet i murverket. Fyllningen av hålrum och insättning av den horisontella spärren sker med samma packarsystem.
Fördelar och mervärden
 • Murförstärkning och -stabilisering vid insprutningsstället
 • Låg förbrukning av insprutningsvätska genom föregående utfyllnad av håligheter
 • Färre tillbehör nödvändiga, exempelvis mindre borrslitage och mindre behov av packare
 • Mindre arbetstid per löpmeter
Användningsexempel
 • Kan introduceras senare i äldre byggnader
 • Beroende på objektet och fuktgenomträngningen kan olika metoder tillämpas
 • Förundersökningar är helt avgörande som underlag för saneringsåtgärder
 • Horisontella spärrar måste läggas över hela byggkomponentens tvärsnitt

 
Användningsområden
 • Murverk med hålrum
 • Homogent tegelmurverk
 • Homogent tegel murverk med låg alkalitet och fuktgenomträngning ˃ 80 %

Injektionsmetod för murverk med hålrum

En flerstegsinjektion med lågtrycksprocessen fyller håligheter, luckor och sprickor med en krympfri injektionsmurbruk med borrpackare. En lans skapar en borrkanal över samma packare. Injektionsmaterialet injiceras sedan med hjälp av tryckinjektion (3-5 bar) för bättre fördelning. Detta möjliggör optimal effektivitet inom området för det injicerade murverket.

mer om produkterna

Injektionsmetod för homogent murverk

Det valda injektionsmaterialet införs i komponenten med hjälp av en borrpakare med kontinuerligt tryck (3-5 bar) som är anpassat till komponenten. Det är viktigt att ha en relativt jämn fördelning av injektionsmaterialet för att säkerställa att en effektiv zon bildas i enlighet därmed. Beroende på komponentförhållanden bör injektionstrycket därför hållas under en längre period (t.ex. flera minuter per packare).
 
scroll top