Menu

Integritetsmeddelande

Integritetsmeddelanden för användningen av hemsidan

Vi uppskattar ditt intresse för vår hemsida. Att skydda din integritet är mycket viktigt för oss. I det följande informerar vi dig i detalj om hanteringen av dina uppgifter.

1 Integritetspolicy

Denna integritetspolicy förklarar du (härefter kort ””) data inom våra onlinetjänster och om natur, omfattning och syfte för bearbetning av personliga med honom relaterade webbsidor, funktioner, innehåll och externa online närvaro, till exempel våra sociala medier profiler på (nedan tillsammans kallade som ”onlinetjänster”). Dessutom beskrivs de allmänna principerna för vår datainsamling. När det gäller begrepp som används, såsom "bearbetning" eller "ansvarig", hänvisar vi till definitionerna i artikel 4 GDPR. Detta integritetsmeddelande föregår vårt allmänna meddelande om uppgiftsskydd (obligatorisk information i enlighet med artikel 12 och följande: GDPR). I den mån det inte finns några bestämmelser i detta integritetsmeddelande för användningen av hemsidan gäller motsvarande bestämmelser i det allmänna uppgiftsskyddsmeddelandet.

 

2 Kontaktuppgifter för den ansvariga personen

Ansvarig enl. artikel 4 para. 7 EU:s Allmänna dataskyddsförordning (GDPR) är
DESOI GmbH,
Gewerbestraße 16,
36148 Kalbach/Rhön,
info@desoi.de (ver Utgivare).

Kontaktuppgifter för uppgiftsskyddsombud

Kontaktuppgifter (företag)
Företag: BerIsDa GmbH
Adresst: Rangstraße 9,
36037 Fulda
Telefon: +49 / 661 29 69 80 90
E-post:datenschutz@berisda.de
www.berisda.de

 

3 Omfattningen av bearbetningen av personuppgifter

I princip samlar och använder vi personuppgifter endast från våra användare i den utsträckning som krävs för att tillhandahålla en funktionell webbplats och vårt innehåll och tjänster. Insamlingen och användningen av personuppgifter från våra användare sker enligt föreskrifter endast med användarens samtycke. Ett undantag gäller i fall där föregående samtycke inte kan erhållas av faktiska omständigheter och bearbetningen av uppgifterna är tillåten enligt lag.

 

4 Rättslig grund för bearbetning av personuppgifter

I den mån vi erhåller samtycke från den registrerade för bearbetning av personuppgifter, utgör artikel 6 para. 1 punkt a EU:s allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) som rättslig grund för bearbetning av personuppgifter. Vid bearbetning av personuppgifter som är nödvändig för utförandet av ett avtal som den registrerade är part i, gäller artikel 6 para. 1 punkt b. GDPR som rättslig grund. Detta gäller även för bearbetning som krävs för att genomföra åtgärder före avtalets upprättande. I den mån bearbetningen av personuppgifter krävs för att uppfylla en laglig skyldighet som vårt företag är föremål för, är artikel 6 para. 1 punkt c. GDPR som rättslig grund. I händelse av att den registrerades eller andra fysiska personers livsviktiga intressen kräver bearbetning av personuppgifter, är artikel 6 para. 1 punkt d. GDPR rättslig grund. Om bearbetning är nödvändig för att skydda vårt företags eller en tredje parts legitima intressen, och om den registrerades intressen, grundläggande rättigheter och grundläggande friheter inte överstiger det tidigare intresset, tillämpas artikel 6 para. 1 punkt f. GDPR som rättslig grund för bearbetning.

 

5 Hosting och e-postutskick

De hostingtjänster vi använder är utformade för att tillhandahålla följande tjänster: infrastruktur- och plattformstjänster, databearbetningskapacitet, lagrings- och databastjänster, e-postutskick, säkerhets- och tekniska underhållstjänster, som vi använder för att driva denna onlinetjänst. Här behandlar vi eller vår hostingleverantör leverantörsuppgifter, kontaktuppgifter, innehållsdata, kontraktsdata, användningsdata, meta- och kommunikationsdata från kunder, intressenter och besökare på denna onlinetjänst på grundval av våra legitima intressen för ett effektivt och säkert tillhandahållande av denna onlinetjänst. artikel 6 para. 1 punkt f. GDPR i samband med artikel 28 GDPR (ingående av avtal om uppgiftsbearbetning).

 

6 Insamling av åtkomstdata och loggfiler

Vi, eller vår leverantör av hostingtjänster, samlar på grundval av våra legitima intressen i enlighet med artikel 6 para. 1 punkt f. GDPR in uppgifter om varje åtkomst till servern där tjänsten finns (s.k. loggfiler). Åtkomstdata inkluderar namn på den hämtade webbsidan, filen, datumet och tidpunkten för hämtningen, mängden data som överförts, meddelande om lyckad hämtning, webbläsartyp och version, användarens operativsystem, referreringsadress (den tidigare besökta sidan), IP-adressen och den begärande leverantören . Informationen i loggfilen lagras av säkerhetsskäl (till exempel för att undersöka missbruk eller bedräglig verksamhet) i högst 7 dagar och raderas sedan. Uppgifter vars ytterligare behållande krävs för bevisupptagning ska undantas från radering tills det slutliga förtydligandet av händelsen är klar.

 

7 Registrerade personers rättigheter

Du har rätt att begära bekräftelse om huruvida de aktuella uppgifterna bearbetas och få information om dessa uppgifter, samt få ytterligare information och en kopia av uppgifterna i enlighet med artikel 15 GDPR. Du har enl. artikel 16 GDPR rätt att kräva att uppgifterna om dig kompletteras eller felaktiga uppgifter rörande dig rättas. I enlighet med artikel 17 GDPR har du rätt att kräva att relevanta uppgifter raderas omedelbart eller alternativt att kräva en begränsning av bearbetningen av uppgifterna i enlighet med artikel 18 GDPR. Du har rätt att kräva att uppgifterna om dig, som du har lämnat till oss, lämnas till dig i enlighet med artikel 20 GDPR och begära deras överföring till andra ansvariga. Du har vidare enl. artikel 77 GDPR rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

 

8 Rätten att återkalla

Du har rätt att återkalla ditt beviljade samtycke i enlighet med artikel 7 para. 3 GDPR med effekt för framtiden.

 

9 Rätt till återkallelse

Om du har gett ditt samtycke till bearbetningen av dina uppgifter kan du återkalla dem när som helst. Sådan återkallelse påverkar tillåtelsen att bearbeta dina personuppgifter efter att du har meddelat oss det. I den utsträckning som vi baserar bearbetningen av dina personuppgifter på balanseringen av intressen kan du göra invändningar mot bearbetningen. Detta är fallet om bearbetningen inte är synnerligen nödvändig för att uppfylla ett avtal med dig, vilket beskrivs av oss i varje enskilt fall där en funktion beskrivs i detta integritetsmeddelande. I händelse av en sådan återkallelse, ber vi dig att förklara orsakerna till att vi inte ska bearbeta dina personuppgifter som vi har gjort. Vad gäller din motiverade invändning kommer vi att undersöka situationen och kommer antingen avbryta eller anpassa bearbetningen av uppgifterna eller visa dig våra övertygande legitima skäl för vilka vi fortsätter bearbetningen. Naturligtvis kan du när som helst invända mot bearbetningen av dina personuppgifter för reklam- och dataanalyssyften. Vänligen meddela din invändning mot reklam direkt till ovannämnda ansvarig person.

 

10 Radering av data

De uppgifter som bearbetats av oss raderas eller begränsas i sin bearbetning i enlighet med artiklarna 17 och 18 GDPR. Om inte uttryckligen anges i detta integritetsmeddelande raderas de data som lagras av oss så snart de inte längre behövs för deras syfte och raderingen strider inte mot lagstadgade krav på lagring. Om inte uppgifterna raderas eftersom det är nödvändigt för andra legitima ändamål kommer deras behandling att begränsas. Detta innebär att uppgifterna blir blockerade och inte bearbetas för andra ändamål. Detta gäller till exempel uppgifter som måste hållas av kommersiella eller skatterättsliga skäl. Enligt lagbestämmelserna i Tyskland sker lagringen särskilt i 6 år enligt § 257 para. 1 HGB (räkenskapsböcker, lager, balansräkningar, årsredovisningar, kommersiell korrespondens, verifikat etc.) samt 10 år i enlighet med § 147 para. 1 AO (bokföring, protokoll, ledningsrapporter, verifikat, handels- och affärsbrev, skattehandlingar etc.).

 

11 Webbshop

Om du vill kunna beställa i vår webbshop är det nödvändigt att du lämnar dina personuppgifter som vi behöver för att kunna fullgöra vår del av avtalet och hantera din beställning. För att fullgöra avtalet är vissa fält markerade som obligatoriska, men övrig information är frivillig. De uppgifter som du lämnar använder vi för att bearbeta och slutföra din beställning. För detta kan vi vidarebefordra dina betalningsuppgifter till vår husbank. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6 para. 1 s. 1 punkt b. GDPR. Du kan välja att skapa ett kundkonto som gör att vi kan spara dina uppgifter för kommande inköp. När du skapar ett konto under ”Mitt konto” anger du uppgifter som kommer att sparas för att kunna återanvändas. Alla andra uppgifter, inklusive ditt användarkonto, kan du alltid ta bort på kundsidan. Vi kan också bearbeta uppgifterna som du tillhandahåller för att informera dig om andra intressanta produkter ur vår portfölj eller för att skicka dig e-post med teknisk information. Vi är skyldiga att spara din adress, dina betalnings- och beställningsuppgifter under en tioårsperiod för att uppfylla handels- och skatteregler. Men efter två år begränsar vi bearbetningen, dvs dina data används bara för att följa lagliga skyldigheter. För att förhindra obehörig åtkomst av tredje part till dina personuppgifter, i synnerhet ekonomiska uppgifter, krypteras orderprocessen med hjälp av TLS-teknik.

 

12 SSL- kryptering

Den här sidan använder SSL-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av känsligt innehåll, till exempel de förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att ändra adresslinjen i webbläsaren från "http://" till "https://" och låssymbolen i din webbläsarrad. När SSL-kryptering är aktiverad, kan de data som du skickar till oss, inte läsas av andra.

 

13 Nyhetsbrev

Med följande information informerar vi dig om innehållet i vårt nyhetsbrev samt procedurer för registrering, avsändning och statistisk utvärdering, samt din rätt till invändning. Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev accepterar du mottagandet och de beskrivna procedurerna. Innehållet i nyhetsbrevet: Vi skickar nyhetsbrev, e-postmeddelanden och andra elektroniska meddelanden med reklam (nedan kallat "nyhetsbrev") endast med mottagarens samtycke eller en juridisk tillåtelse. I den mån innehållet i ett nyhetsbrev är konkret beskrivet, är de auktoritativa för användarnas samtycke. Vårt nyhetsbrev innehåller i övrigt information om våra tjänster och om oss. Dubbel inloggning och loggning: Registrering för vårt nyhetsbrev görs med en så kallad dubbel inloggning. Detta innebär att du kommer att få ett e-postmeddelande efter att du loggat in för att efter det bekräfta din registrering. Denna bekräftelse är nödvändig så att ingen kan registrera sig med främmande e-postadresser. Registreringen för nyhetsbrevet kommer att loggas för att bevisa registreringsprocessen enligt de lagliga kraven. Detta inkluderar lagring av tidpunkt för inloggning och bekräftelse, samt IP-adress. På samma sätt kommer ändringar i dina uppgifter lagrade hos leverantörer av frakttjänster att loggas. Tidpunkt för registrering: För att prenumerera på nyhetsbrevet är det tillräckligt att ge oss din e-postadress. Eventuellt ber vi dig att ange ett namn för personligt tilltal i nyhetsbrevet. Sändningen av nyhetsbrevet och relaterad prestationsmätning baseras på samtycke från mottagaren enl. artikel 6 para. 1 punkt a, och artikel 7 GDPR. Loggningen av registreringen är baserad på våra legitima intressen i enlighet med artikel 6 para. 1 punkt f. GDPR. Vårt intresse ligger i tillämpningen av ett användarvänligt och säkert system för nyhetsbrev som tjänar både våra affärsintressen och användarnas förväntningar och gör det möjligt för oss att bevisa samtycket. Uppsägning/återkallelse – Du kan när som helst säga upp prenumerationen på vårt nyhetsbrev, dvs återkalla ditt samtycke. En länk för att säga upp nyhetsbrevet återfinns i slutet av varje nyhetsbrev. Vi kan spara de inlämnade e-postadresserna i upp till tre år baserat på våra legitima intressen innan vi raderar dem för att skicka ut nyhetsbrev, och för att kunna bevisa givet samtycke. Bearbetningen av dessa uppgifter är begränsad till syftet med ett eventuellt försvar mot fordringar. En individuell begäran om radering är möjlig när som helst, förutsatt att den tidigare förekomsten av ett samtycke bekräftas samtidigt. Alla uppgifter om nyhetsbrevet lagras på skyddade servrar i Tyskland. Leverantören av frakttjänster använder certifierade datacenter och använder dubbel redundant säkerhetskopiering. Byrån som ansvarar för vårt nyhetsbrev har ett avtal för beställning av uppgiftsbearbetning.

 

14 Nyhetsbrev – leverantör av utskickstjänster

Nyhetsbrevet skickas ut via leverantören av utskickstjänster mailingwork, en tjänst som tillhandahålls av mailingwork GmbH. Tjänsteleverantörens integritetsspolicy kan ses här: https://mailingwork.de/datenschutz. Uppdraget till leverantören av utskickstjänster är baserat på våra legitima intressen enl. artikel 6 para. 1 punkt f. GDPR och ett avtal för bearbetning enl. artikel 28 para. 3 s. 1. GDPR. Leverantören av utskickstjänster kan använda mottagarens uppgifter i en pseudonym form, dvs utan att tilldelas en användare, för att optimera eller förbättra sina egna tjänster, t.ex. för teknisk optimering av distribution och presentation av nyhetsbrev eller för statistiska ändamål. Leverantören av utskickstjänster använder emellertid inte uppgifter från våra mottagare av nyhetsbrev för att skicka ut dem själva eller att vidarebefordra uppgifter till tredje part.

 

15 Nyhetsbrev – Framgångsmätning

Nyhetsbrevet innehåller en så kallad "web beacon", det vill säga en pixelformat fil som hämtas från servern när nyhetsbrevet öppnas av vår server eller, om vi använder en leverantör av utskickstjänster, från dennes server. Som en del av denna hämtning samlas teknisk information, såsom information om webbläsaren och ditt system, samt din IP-adress och tidpunkten för hämtning. Denna information används för att förbättra tjänsternas tekniska prestanda utifrån deras specifikationer eller målgruppen och deras läsvanor, baserat på deras platser (som kan bestämmas med hjälp av IP-adressen) eller åtkomsttider. Statistiska undersökningar inkluderar också att avgöra om nyhetsbrevet öppnas, när de öppnas och vilka länkar det klickas på. Av tekniska skäl kan denna information tilldelas de enskilda mottagarna av nyhetsbrevet. Det är dock inte vår, eller om den används, leverantören av utskickstjänstens avsikt att observera enskilda användare. Utvärderingarna tjänar snarare till att låta oss förstå användarnas läsvanor och att anpassa innehållet till dem eller att skicka olika innehåll enligt våra användares intressen. Du kan när som helst invända mot denna spårning genom att klicka på den separata länken som finns i varje e-postmeddelande eller informera oss via en annan kontaktväg. Informationen kommer att lagras så länge du prenumererar på nyhetsbrevet. Efter en avanmälan lagrar vi uppgifterna rent statistiskt och anonymt.

 

16 Cookies

"Cookies" är små filer som lagras på användarnas datorer. Olika uppgifter kan lagras i cookies. En cookie används huvudsakligen för att lagra uppgifter om en användare (eller den enhet där cookien är lagrad) under eller efter sitt besök på en onlinetjänst. Tillfälliga cookies, resp. "session cookies" eller "transient cookies", är cookies som raderas när en användare lämnar en onlinetjänst och stänger webbläsaren. I en sådan cookie kan till exempel innehållet i en kundvagn lagras i en webbshop eller ett inloggningssystem. Termen "permanent" eller "beständig" avser cookies som förblir lagrade även efter att webbläsaren har stängts. Till exempel kan inloggningsstatus sparas om användarna besöker denna efter flera dagar. På samma sätt kan användarnas intressen lagras i en sådan cookie som används för mätning av räckvidd eller marknadsföringsändamål. Som en "cookie från tredje part" benämns cookies som erbjuds av andra leverantörer än den som ansvarar för onlinetjänsten (annars, om det bara är deras cookies, benämns de "cookies från första parten"). Vi kan använda tillfälliga och permanenta cookies och klargöra detta i samband med vårt integritetsmeddelande. Om användare inte vill ha cookies lagrade på sin dator, kommer de att bli ombedda att inaktivera motsvarande alternativ i webbläsarens systeminställningar. Lagrade cookies kan raderas i webbläsarens systeminställningar. Uteslutningen av cookies kan leda till funktionella begränsningar av denna onlinetjänst. En allmän invändning kan uttalas mot användningen av de cookies som används för marknadsföring via internet i en rad olika tjänster, särskilt vid spårning, på den amerikanska sidan http://www.aboutads.info/choices/ eller EU-sidan http://www.youronlinechoices.com/. Dessutom kan lagring av cookies uppnås genom att stänga av dem i webbläsarens inställningar. Observera att i så fall inte alla funktioner i denna onlinetjänst kan användas.

 

17 Google Analytics

1. Beskrivning och omfattning av databehandling
Denna webbplats använder funktioner i webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören är Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Ireland Limited är ett dotterbolag till Google LLC som är baserat i USA.
Google Analytics gör det möjligt för webbplatsoperatören att analysera webbplatsbesökarnas beteende. Webbplatsoperatören tar emot olika användningsdata, såsom visade internetsidor, vistelsens längd, operativsystem som används och användarens ursprung. Följande personuppgifter kan samlas in och utvärderas som ett resultat: Användaraktiviteter, enhets- och webbläsarinformation (ex. IP-adress), data om annonserna som visas (klickfrekvenser) och data från annonspartners. Dessa data kan sammanfattas av Google i en profil som tilldelas respektive användare eller deras enhet.
Google Analytics använder cookies och andra webbläsarteknologier som gör att användaren kan kännas igen för att analysera användarnas beteende. Denna information används bland annat för att sammanställa rapporter om webbplatsens aktivitet. Den information som Google samlar in om användningen av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Google överför även dina uppgifter till Google-anslutna företag och andra partners.
Behandling av personuppgifterna sker även i ett icke-säkert tredje land. I USA finns det ingen nivå av dataskydd som kan jämföras med kraven i GDPR. Du kan hitta ytterligare information om överföring till ett icke-säkert tredje land i denna dataskyddsinformation under "I. Allmän information om databehandling – 4. Dataöverföring till icke-säkra tredje länder".

IP-adressanonymisering (Google Analytics 4)
Vi använder Google Analytics 4 på denna sida. Din IP-adress anonymiseras automatiskt. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av webbplatsen kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av sidan, sammanställa rapporter om aktiviteter på webbsidan och tillhandahålla webbplatsen och internetrelaterade tjänster till webbplatsen operatören. Detta genomförs som en del av Google Analytics och som din webbläsare skickar IP-adressen kan den inte slås samman med annan data från Google.

IP-adressanonymisering (Google Analytics Universal)
Vi har aktiverat IP-anonymiseringsfunktionen på denna webbplats. Som ett resultat kommer din IP-adress att förkortas i förväg av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan den överförs till USA. Endast i undantagsfall överförs hela IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av webbplatsen kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av sidan, sammanställa rapporter om aktiviteter på webbsidan och tillhandahålla webbplatsen och internetrelaterade tjänster till webbplatsen operatören. Detta genomförs som en del av Google Analytics och som din webbläsare skickar IP-adressen kan den inte slås samman med annan data från Google.

2. Rättslig grund för databehandling
Detta analysverktyg används på grundval av ditt samtycke i enlighet med artikel 6 para. 1 mening 1 lit. a GDPR och för varje överföring till ett tredje land på grundval av artikel 49 para. 1 lit. a GDPR. Lagringen av information i din slututrustning sker med stöd av 25 § para. 1 s. 1 TTDSG.

3. Syfte med databehandling
Användningen av Google Analytics på vår webbplats tjänar till att analysera användarbeteendet hos våra webbplatsbesökare för att optimera och visa både vår webbplats och vår reklam.

4. Lagringstid, möjlighet till invändning och borttagning
Uppgifterna som samlas in kommer att lagras tills du själv raderar de cookies som Google Analytics ställt in eller att syftet med att lagra uppgifterna inte längre gäller. Du som användare har rätt att när som helst dra tillbaka din godkännandedeklaration enligt lagen om dataskydd. Återkallandet av samtycket ska inte påverka lagligheten hos behandling som grundar sig på samtycke, innan detta återkallas. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke [fingeravtryckssymbolen till vänster på webbplatsen]. Den specifika lagringsperioden för de behandlade uppgifterna kan inte påverkas av oss, utan bestäms av Google Ireland Limited. Data som lagras av Google på användar- och händelsenivå som är länkad till cookies, användaridentifierare (t.ex. Användar-ID) eller reklam-ID:n (t.ex. DoubleClick-cookies, Android-annonserings-ID) anonymiseras eller raderas efter 14 månader. Du hittar information om detta under följande länk: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=sv
För webbplatsbesökare som inte vill att deras data ska användas i Google Analytics har Google utvecklat ett webbläsartillägg för att inaktivera Google Analytics. Under följande länk kan du ladda ner och installera den tillgängliga webbläsarplugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Du kan hitta mer information om hur Google Analytics hanterar användardata i Googles integritetspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv
Ytterligare information om dataskydd finns också i dataskyddsdeklarationen för Google Analytics: https://policies.google.com/privacy.

5. Ingående av avtal för orderhantering
Vi har slutit ett orderhanteringsavtal med GOOGLE. Detta är ett kontrakt som krävs enligt dataskyddslagstiftningen, som säkerställer att GOOGLE endast behandlar personuppgifter från våra webbplatsbesökare i enlighet med våra instruktioner och i enlighet med dataskyddsbestämmelser (GDPR, BDSG, etc.).

 

18 Google Conversion Tracking

Denna webbplats använder Google Conversion Tracking. Leverantören är Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.
Med hjälp av Google-Conversion-Tracking kan vi och Google känna igen om användaren har utfört vissa åtgärder. På så vis kan vi till exempel utvärdera vilka knappar på vår webbplats som har klickats på och hur ofta och vilka produkter som visats eller köpts särskilt ofta. Denna information används för att generera konverteringsstatistik. Vi får reda på det totala antalet användare som har klickat på våra annonser och vilka åtgärder de vidtagit. Vi får ingen information som vi personligen kan identifiera användaren med. Google själva använder cookies eller jämförbara igenkänningstekniker för identifiering. Googles konverteringsspårning används på grundval av artikel 6 paragraf 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att analysera användarnas beteende för att optimera både sin webbplats och dess annonsering. Om ett motsvarande samtycke har begärts (t.ex. samtycke till lagring av cookies) sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6 paragraf. 1 lit. a GDPR; samtycket kan återkallas när som helst.
Du hittar mer information om Googles konverteringsspårning i Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

19 Google Maps

Vi ansluter kartorna över tjänsteleverantören ”Google Maps” Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.
Användningen av Google Maps är i syfte av en tilltalande presentation av våra onlineerbjudanden och för att göra det enkelt att hitta de platser som vi har angett på webbplatsen. Detta representerar ett legitimt intresse i den mening som avses i artikel 6 paragraf 1 lit. f GDPR. Om ett motsvarande samtycke har begärts, sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6 paragraf 1 lit. A GDPR; samtycket kan återkallas när som helst.
Integritetspolicy: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated. Genom att besöka webbplatsen mottar Google information om att du har haft åtkomst till motsvarande undersida på vår webbplats. Dessutom överförs olika allmänna personuppgifter som IP-adress, datum och tid för begäran, innehållet i begäran, åtkomststatus, mängd data överförd, webbplats, var begäran kommer från, webbläsare, operativsystem och dess gränssnitt, språk och version av webbläsaren, tidszonskillnad till GMT. Detta händer oavsett om Google tillhandahåller ett användarkonto som du är inloggad på, eller om det inte finns något användarkonto. När du är inloggad på Google kommer dina uppgifter att tilldelas direkt till ditt konto. Om du inte vill vara associerad med din profil på Google måste du logga ut innan du aktiverar knappen. Google lagrar dina uppgifter som användarprofiler och använder dem för reklam, marknadsundersökning och/eller anpassad utformning av webbplatsen. En sådan utvärdering utförs särskilt (även för användare som inte är inloggade) för att tillhandahålla behovsbaserad annonsering och att informera andra användare av det sociala nätverket om dina aktiviteter på vår webbplats. Du har rätt att invända mot skapandet av dessa användarprofiler, och du måste kontakta Google för att utöva denna rätt.

 

20 Onlinenärvaro i sociala medier

Vi upprätthåller onlinenärvaro inom sociala nätverk och plattformar för att kunna kommunicera med där aktiva kunder, intressenter och användare och där kunna informera dem om våra tjänster. Vid anrop av respektive nätverk och plattformar gäller villkoren och riktlinjerna för uppgiftsbearbetning för respektive operatör. Om inte annat anges i vår integritetspolicy bearbetar vi användarnas uppgifter så länge de kommunicerar med oss inom de sociala nätverk och plattformar, t.ex. skriva artiklar om vår onlinenärvaro eller skicka oss meddelanden.

 

21 Integrering av tjänster och innehåll av tredje part

Inom vår onlinetjänst nyttjar vi i enlighet med våra legitima intressen (dvs. intresse för analys, optimering och ekonomisk drift av vår onlinetjänst i enlighet med artikel 6 para. 1 punkt f. GDPR) tredje parts innehåll eller serviceerbjudanden för att inkludera deras innehåll och tjänster, till exempel videor eller teckensnitt (i det följande gemensamt benämnt "innehåll"). Detta förutsätter alltid att tredje partens leverantörer av sådant innehåll uppfattar användarens IP-adress, eftersom de inte kunde skicka innehållet till webbläsaren utan IP-adressen. IP-adressen krävs därför för presentationen av sådant innehåll. Vi strävar efter att bara använda innehåll vars respektive leverantörer använder IP-adressen enbart för leverans av innehållet. Tredje part kan också använda s.k. pixel-taggar (osynlig grafik, även kallad "web beacons") för statistiska eller marknadsföringsändamål. "Pixel-taggarna" kan användas för att utvärdera information som besökstrafik på sidorna hos denna webbplats. De pseudonyma uppgifterna kan även lagras i cookies på användarens enhet och inkluderar teknisk information om webbläsare och operativsystem, de hänvisande webbplatser, besökstider och ytterligare information om användning av vår onlinetjänst, samt vara ansluten med sådan information från andra källor.

 

22 Google-teckensnitt

Vi ansluter teckensnitten ("Google Fonts") från leverantören Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.
När du ringer upp en sida laddar din webbläsare de nödvändiga webbteckensnitten i webbläsarens cache för att visa texter och teckensnitt korrekt och därigenom upprätta en anslutning till Googles servrar, där din IP-adress överförs. Detta representerar ett legitimt intresse i den mening som avses i artikel 6 paragraf 1 lit. f GDPR. Integritetspolicy: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.

 

23 Google Tag Manager

Denna webbplats använder Google Tag Manager från Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Tag Manager används för att hantera webbplatstaggar via ett gränssnitt och gör det möjligt för oss att kontrollera exakt integration av tjänster på vår webbplats. Detta gör det möjligt för oss att flexibelt integrera ytterligare tjänster för att utvärdera användarnas åtkomst till vår webbplats.
Google Tag Manager används på grundval av våra legitima intressen, dvs intresse för att optimera våra tjänster i enlighet med artikel 6 paragraf 1 lit. f. GDPR.
Mer information finns i dataskyddsdeklarationen för Google Tag Manager: https://www.google.de/tagmanager/use-policy.html.

 

24 Google reCAPTCHA

Vi använder "Google reCAPTCHA" (hädanefter "reCAPTCHA") på denna webbplats. Leverantören är Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.
Syftet med reCAPTCHA är att kontrollera om data matas in på denna webbplats (t.ex. i ett kontaktformulär) av en person eller av ett automatiserat program. För att göra detta analyserar reCAPTCHA webbplatsens besökares beteende baserat på olika egenskaper. Denna analys börjar automatiskt så snart webbplatsbesökaren kommer in på webbplatsen. För analysen utvärderar reCAPTCHA olika uppgifter (t.ex. IP-adress, vistelsens längd för webbplatsbesökaren på webbplatsen eller musrörelser från användaren). Uppgifterna som samlats in under analysen vidarebefordras till Google.
ReCAPTCHA-analyserna körs helt i bakgrunden. Webbplatsbesökare informeras inte om att en analys pågår.
Uppgifterna lagras och analyseras på grundval av artikel 6 paragraf. 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att skydda sina webberbjudanden från felaktig automatiserad spionering och från SPAM. Om ett motsvarande samtycke har begärts, sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6 paragraf 1 lit. a GDPR; samtycket kan återkallas när som helst.
Mer information om Googles reCAPTCHA finns i Googles sekretesspolicy och Googles användarvillkor under följande länkar: https://policies.google.com/privacy?hl=de und https://policies.google.com/terms?hl=de borttaget.

 

25 GE-postkontakt

1. Beskrivning och omfattning av databehandling
E-postadresser finns på vår webbplats och i våra signaturer, som kan användas för att kontakta oss. I dessa fall sparas användarens personuppgifter som skickas med e-postmeddelandet.
I detta sammanhang kommer uppgifterna inte att vidarebefordras till tredje part. Uppgifterna kommer bara att användas för att behandla konversationen.

2. Rättslig grund för databehandling
Den rättsliga grunden för att behandla de uppgifter som överförs vid sändning av ett e-postmeddelande är artikel 6 paragraf 1 lit. f GDPR. Om syftet med e-postkontakten är att ingå ett avtal är den ytterligare rättsliga grunden för behandlingen artikel 6 paragraf 1 lit. b GDPR.

3. Syfte med databehandling
Behandlingen av personuppgifter tjänar oss endast för att behandla kontakten. Detta inkluderar också det nödvändiga legitima intresset för att behandla uppgifterna.

4. Lagringstid
Uppgifterna kommer att raderas så snart det inte längre är nödvändigt för insamlingens syfte. För de personuppgifter som skickas via e-post är detta fallet när respektive konversation med användaren har avslutats. Konversationen avslutas när det av omständigheterna kan dras slutsatsen att frågan i fråga slutgiltigt har klargjorts.

5. Alternativ för invändning och avlägsnande
Om en användare kontaktar oss via e-post kan de när som helst invända mot lagring av sina personuppgifter. I ett sådant fall kan inte konversationen fortsätta.

I det här fallet raderas all personlig information som lagras under kontaktperioden med oss.

 

26 Kontaktformulär

1. Beskrivning och omfattning av databehandling
Ett kontaktformulär finns tillgängligt på vår webbplats som kan användas för att kontakta oss elektroniskt. Om en användare använder detta alternativ kommer de data som matas in i inmatningsformuläret att överföras till oss och sparas. Dessa data är: Kundnummer, för- och efternamn, gata, husnummer, postnummer, stad, land, ämnesområde, telefon, e-post, kommentarer

När meddelandet skickas lagras även följande data:
En lista över motsvarande data följer. Exempel kan vara:
(1) Användarens IP-adress
(2) Datum och tid för registrering
Ditt samtycke till behandlingen av uppgifterna erhålls som en del av sändningsprocessen och hänvisning görs till denna dataskyddsdeklaration.

I detta sammanhang kommer uppgifterna inte att vidarebefordras till tredje part. Uppgifterna kommer bara att användas för att behandla konversationen.

2. Rättslig grund för databehandling
Den rättsliga grunden för behandlingen av uppgifterna är art. 6 paragraf 1 lit. a GDPR. Om kontakten syftar till att ingå ett kontrakt är den ytterligare rättsliga grunden för behandlingen artikel 6 paragraf 1 lit. b i GDPR.

3. Syfte med databehandling
Behandlingen av personuppgifterna från inmatningsformuläret tjänar oss endast för att behandla kontakten. Övriga personuppgifter som behandlas under sändningsprocessen tjänar till att förhindra missbruk av kontaktformuläret och för att säkerställa säkerheten för våra IT-system.

4. Lagringstid
Uppgifterna kommer att raderas så snart det inte längre är nödvändigt för insamlingens syfte. För personuppgifterna från kontaktformulärets inmatningsformulär, är detta fallet när respektive konversation med användaren har avslutats. Konversationen avslutas när det av omständigheterna kan dras slutsatsen att frågan i fråga slutgiltigt har klargjorts.
 
Ändringar och uppdateringar av integritetsmeddelandet
Vi ber dig att regelbundet informera dig om innehållet i vårt integritetsmeddelande. Vi anpassar integritetsmeddelandet så snart en ändring i vår bearbetning av uppgifter kräver det. Vi informerar dig så snart ändringarna kräver deltagande (t.ex. samtycke) eller annan enskild anmälan.
scroll top